Wydarzenia

Pracuj z nami

  • Ogłoszenie
  • Lokalizacja: Łukasińskiego

Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce (www.okis.zielonka.pl) zatrudni osobę na stanowisko PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO i stanowisko OSOBY SPRZĄTAJĄCEJ

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY: OSOBA SPRZĄTAJĄCA

Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce aktualnie poszukuje pracownika na stanowisko: OSOBA SPRZĄTAJĄCA
Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce
Wymiar czasu pracy: pełny etat
 
Podstawa zatrudnienia:
umowa o pracę na czas nieokreślony
 
Ogólny zakres wykonywania zadań:
-utrzymywanie bieżącej czystości i estetyki obiektów
 
Wymagania niezbędne:
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisko osoby sprzątającej
-umiejętność pracy w zespole
-łatwe nawiązywanie kontaktów
-dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność
-dbałość o czystość i mienie placówki
 
UWAGA:
wymagana gotowość do pracy w godzinach wieczornych oraz w weekendy
 
Wymagane dokumenty:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia, na adres e-mail: m.chmielewska@zielonka.pl
 
CV powinno być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY: PRACOWNIK GOSPODARCZY
Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce aktualnie poszukuje pracownika na stanowisko: PRACOWNIK GOSPODARCZY
Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce
Wymiar czasu pracy: pełny etat
 
Podstawa zatrudnienia:
umowa o pracę na czas nieokreślony
 
Ogólny zakres wykonywania zadań:
-utrzymywanie bieżącej czystości i estetyki na obiekcie
-wydawanie i odbiór kluczy
-udzielanie osobom zainteresowanym podstawowych informacji o zajęciach oferowanych
przez Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce
 
Wymagania niezbędne:
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisko pracownika gospodarczego
-umiejętność pracy w zespole
-łatwe nawiązywanie kontaktów
-dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność
-dbałość o czystość i mienie placówki
 
UWAGA: praca w godzinach popołudniowych i wieczornych, przewidywana praca również w weekendy
 
Wymagane dokumenty:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia, na adres e-mail: m.chmielewska@zielonka.pl 
 
CV powinno być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce ul. Łukasińskiego 1/3 05-220 Zielonka, informuje, iż:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Ośrodek Kultury i Sportu
w Zielonce ul. Łukasińskiego 1/3 05-220 Zielonka;

 

2) Administrator umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: okis@zielonka.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Łukasińskiego 1/3 05-220 Zielonka; Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: okis@zielonka.pl

 

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
1.w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego
z art. 22¹ Kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
2.w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:
a) pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora, z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 1 roku;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;
8) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
9) Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu;
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.