Archiwum wydarzeń

Pracuj z nami

  • Ogłoszenie

Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce (www.okis.zielonka.pl) zatrudni osobę na stanowisko Specjalistki / specjalisty ds. organizacji wydarzeń i zarządzania projektami. Jeśli wpadasz na ciekawe pomysły w obszarze kultury i rekreacji, a potem je realizujesz, jeśli orientujesz się, co w „artystycznej” trawie piszczy i wiesz kogo warto zaprosić na scenę z widownią na 230 miejsc, jeśli niestraszne są dla Ciebie takie zagadnienia, jak projekt, pisanie wniosków, środki zewnętrzne, to zapraszamy do aplikowania.

 

Jesteśmy instytucją o długiej tradycji, ugruntowanej pozycji, ale przechodzącą właśnie interesujący proces przemian. Dołącz do naszego zespołu i miej wpływ na otaczającą Cię rzeczywistość.

 

I. OFERUJEMY
Proponujemy stabilne zarobki w samorządowej instytucji kultury oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

1. Rodzaj umowy: umowa o pracę (najpierw na okres próbny)
2. Wymiar zatrudnienia: 1 etat
3. Miejsce pracy: Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce
4. Wynagrodzenie: w przedziale 4700-5500 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w zależności od posiadanej przez wybranego kandydata wiedzy, umiejętności, stażu pracy, doświadczenia i wykształcenia.

 

II. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA DANYM STANOWISKU PRACY:
1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych (np. koncertów, spektakli teatralnych, festiwali, warsztatów), w tym analizowanie potrzeb odbiorców, programowanie, tworzenie kalendarza wydarzeń, kontakty z artystami, przygotowywanie umów, koordynacja przebiegu wydarzenia, obsługa systemu Biletyna.pl, monitorowanie efektów.
2. Organizacja amatorskich wydarzeń rekreacyjnych (np. rodzinne zawody ruchowe), w tym programowanie, koordynacja kalendarza wydarzeń, przygotowywanie umów, koordynacja przebiegu wydarzenia.
3. Pisanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych w obszarze kultury i sportu.
4. Koordynacja projektów z zakresu kultury i sportu.
5. Wsparcie przy działaniach promocyjnych organizowanych wydarzeń, w tym rozwieszanie plakatów.
6. Zbieranie i opracowywanie danych dla celów sprawozdawczych.
7. Stała współpraca z Zespołem Ośrodka Kultury i Sportu.

 

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. Minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych (np. koncertów, spektakli teatralnych) oraz w zakresie koordynacji projektów w obszarze kultury: zarządzanie budżetem, tworzenie harmonogramu projektu, rozliczanie i raportowanie.
2. Szeroka wiedza w obszarze scenicznej kultury współczesnej.
3. Gotowość do pracy przy realizacji wydarzeń w niestandardowych godzinach (możliwa jest praca wieczorami i w weekendy).
4. Samodzielność, kreatywność i komunikatywność oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
5. Umiejętność równoczesnej pracy nad kilkoma zadaniami.

 

IV. MILE WIDZIANE:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Znajomość oferty kulturalnej i sportowej powiatu wołomińskiego i Warszawy.
3. Doświadczenie w zakresie organizacji i koordynacji wydarzeń w obszarze sportu.
4. Znajomość funkcjonowania platformy Biletyna.pl.
5. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
6. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
7. Prawo jazdy kategorii B.
8. Rekomendacje i listy polecające

 

V. WARUNKI APLIKOWANIA I PROCES REKRUTACYJNY
Proces wyłonienia osoby na stanowisko Specjalistki / specjalisty ds. organizacji wydarzeń i zarządzania projektami przebiega dwustopniowo:

1.Przesłanie przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych (CV w formacie pdf) drogą elektroniczną na adres a.lisiecki@zielonka.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 lutego 2023 roku. Dodatkowo mile widziane są: krótki opis najlepszych koordynowanych wydarzeń/projektów kulturalnych, krótki opis pozyskanych w konkursach/programach środków finansowych. W temacie wiadomości należy umieścić imię i nazwisko oraz dopisek „rekrutacja-wydarzenia”.
2.Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni (drogą elektroniczną lub telefoniczną) na rozmowę z członkami komisji rekrutacyjnej w Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce. W trakcie rozmowy poproszeni zostaną m.in. o autoprezentację, opowiedzenie o najlepszych koordynowanych przez siebie wydarzeniach kulturalnych, o omówienie znanych sobie źródłach pozyskiwania środków finansowych, o przedstawienie pomysłów na wydarzenia kulturalne (m.in. wskazanie przykładowych artystów do zaproszenia, określenie przybliżonych artystycznych stawek/honorariów) oraz o przedstawienie oczekiwań względem przyszłego pracodawcy. Komisja zastrzega sobie możliwość zadawania dodatkowych pytań.

Ośrodek zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez wyłonienia osoby do zatrudnienia.

 

UWAGA: Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a dokumenty zostaną zniszczone.
Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z Klauzulą Informacyjną na temat sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko.
W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.

 

 

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r.
L 119/1), dalej jako „RODO”, Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce ul. Łukasińskiego 1/3 05-220 Zielonka, informuje, iż:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Ośrodek Kultury i Sportu
w Zielonce ul. Łukasińskiego 1/3 05-220 Zielonka;
2)Administrator umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: okis@zielonka.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Łukasińskiego 1/3 05-220 Zielonka; Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: okis@zielonka.pl
3)Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
1.w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego
z art. 22¹ Kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
2.w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
4)Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:
a)pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
5)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 1 roku;
7)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;
8)W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
9)Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu;
10)Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.