Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce, jaki znamy dzisiaj, to instytucja, która zmieniała się przez lata wraz ze swoim miastem. Podwarszawskie Miasto konstruowało się, przeżywało zmianę ustrojową, rosło, ewoluowało i oczywiście kreowało rozwój centrum kulturalnego.

 

Na początku potrzeby kulturalne i życia społecznego mieszkańców zapewniały kluby osiedlowe. W okresie przełomu w miejscu jednego z takich klubów mieliśmy już jednak ten instytucjonalny wspólny ośrodek - Miejski Klub Kultury, wkrótce nazywany Ośrodkiem Kultury. Do 1991 r. mieścił się on w części pawilonu handlowego zlokalizowanego przy ulicy Wolności 2.

OK nie dysponował wielkimi przestrzeniami, ale młodzi ludzie chętnie spędzali tam twórczo czas. Świadczą o tym czarno-białe fotografie zachowane na kartach kronik, odręcznie tworzone fantazyjne afisze, informujące o wystawach, podejmowanych inicjatywach, działaniach społecznych i spotkaniach z zaproszonymi twórcami.

 

Część związana ze sztuką odbywała się wówczas pod szyldem Galerii ZET, która realizowała równolegle swój program.

Przełomową inwestycją lat 90-tych była budowa nowego budynku dla kultury. W nowym miejscu, przy ul. Literackiej 20, Ośrodek Kultury prowadził działania w latach 1991-2008. Wielu mieszkańców wciąż z nostalgią wspomina tamten okres. Kojarzy się on z kameralnym miejscem spotkań i działań dla licznych aktywnych środowisk, a przede wszystkim z okresem młodości wielu z nas.

W nowym tysiącleciu (kiedy już uspokoiliśmy się, że nie będzie końca świata), w mieście przystąpiono do realizacji wielkich inwestycji. Pozornie z Ośrodkiem niezwiązane miały mieć dla niego niebagatelne znaczenie w przyszłości. W kraju dokonywała się reforma oświaty a w Zielonce podjęto w związku z nią śmiałą strategiczną decyzję o budowie nowego i, jak na owe czasy, bardzo nowoczesnego i imponującego budynku gimnazjum. W obiekcie znalazła się wielka hala sportowa oraz sala widowiskowa. Nieopodal natomiast, przy ul. Dziennikarskiej, wybudowano duży obiekt sportowy - stadion miejski.

Taka infrastruktura nie była w tamtym czasie powszechnym dobrem, mięliśmy się czym pochwalić w okolicy.

W tym momencie naszej małej-wielkiej historii, aby skutecznie administrować dużymi obiektami sportowymi oraz by wykorzystać nowe przestrzenie ówczesnego gimnazjum na działania kulturalne, władze samorządowe powołały Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce. Od tego momentu OKiS mieścił się w budynku przy ul. Łukasińskiego 1/3 a obszar jego statutowej działalności poszerzył się o sport. Dysponowanie salą widowiskową z 230 miejscami oraz halą sportową z trybunami dla 500 osób, a także terenu zielonego wokół – to atuty, które przeważyły w procesie zmian i które potem wykorzystywał OKiS w swojej działalności.

Działanie w nowym miejscu miało swoje wady i zalety, wiązało się ze współdzieleniem przestrzeni ze szkołą, najpierw gimnazjum, potem szkołą podstawową. Przewrotnie, bolączką był tym razem brak małych pomieszczeń na pracownie i kameralne wydarzenia.

I tu w roku 2022 OKiS wykonał kolejną woltę, wykorzystując moment, gdy pojawiła się nowa możliwość. Aby móc rozszerzać ofertę i dalej się rozwijać rozpoczęliśmy adaptację dawnej siedziby Ośrodka, ponownie do naszych celów. Dlatego możemy już dzisiaj powiedzieć o dwóch lokalizacjach, w których prowadzimy działania. 

 

Dyrektorzy Ośrodka:

Grażyna Krzyżak-Krzyżanowska (1986-1995)

Grzegorz Dudzik (1995-1999)

Robert Smoderek (1999-2022)

Adam Lisiecki od 2022.

Read English

The Culture and Sports Center in Zielonka, as we know it today, is an institution that has changed over
the years along with its city. The city near Warsaw was being constructed, experiencing a political
change, growing, evolving and, of course, creating the development of the cultural center.
At the beginning, the cultural and social needs of the citizens were provided by housing estate clubs.
At the time of the breakthrough, however, in place of one of such clubs, we already had this
institutional center - the Municipal Culture Club, soon called the Culture Centre. Until 1991, it was
located in a part of the shopping pavilion located at Wolności Street, 2.
 
Cultural Center did not have spacious rooms, but young people were eager to spend time there
creatively. This is evidenced by the black-and-white photographs preserved in the chronicles, hand-
made fanciful posters informing about exhibitions, initiatives, social activities and meetings with
invited artists.
 
The part related to art was then held under the aegis of Galeria ZET, which carried out its own
program at the same time.
 
The breakthrough investment of the 1990s was the construction of a new cultural building. In a new
place, at str. Literacka 20, the Cultural Center conducted activities in the years 1991-2008. Many
residents still remember that period with nostalgia. It is associated with an intimate meeting place
and activities for numerous active environments, and above all with the youth of many of us.
However, it was not a large object.
 
In the new millennium (when we had calmed down about end of the world), large investments were
made to the city. Seemingly unrelated to the Center, they were to become of great importance to it in
the future. The country was undergoing an education reform, and relating to it, a brave strategic
decision was made in Zielonka to build a new and, for those times, extremely modern and impressive
gymnasium building. The facility includes a large sport hall and an auditorium. The municipal stadium
- a large sport facility was built nearby, at str. Dziennikarska.
Such infrastructure was not a common good at that time, we had something to boast about.
At this moment of our small-great history, in order to effectively manage large sport facilities and to
use the new spaces of the junior and high school for cultural activities, the local authorities
established the Center of Culture and Sports in Zielonka. From that moment, the Center of Culture
and Sports was located in the building at str. Łukasińskiego 1/3 and the area of its statutory activity
has expanded to sports. Having an auditorium with 230 seats and a sport hall with stands for 500
people, as well as green areas around - these are the advantages that prevailed in the process of
change and which were later used by the Center of Culture and Sports in its activities.
Working in a new place had its advantages and disadvantages, it involved sharing space with a school,
primary and middle school. Perversely, the problem this time was the lack of small rooms for studios
and individual events.
 
And here in 2022 the Center made another turn, taking advantage of the moment when a new
opportunity appeared. In order to be able to expand the offer and develop more, we started adapting
the former seat of the Center, again for our purposes. Therefore, today we can say about two
locations where we operate.
 
Chiefs of the Center:
Grazyna Krzyżak-Krzyzanowska (1986-1995)
Grzegorz Dudzik (1995-1999)
Robert Smoderek (1999-2022)
Adam Lisiecki from 2022.

Читай українською мовою

Осередок Культури і Спорту в Зельонці, яким ми його знаємо сьогодні, - це заклад,
який змінювався з роками разом із містом. Місто під Варшавою будувалося,
переживало політичні зміни, росло, розвивалося і, звичайно, сприяло розвитку
культурного центру.
 
Спочатку культурно-побутові потреби мешканців забезпечували клуби житлового
масиву. Однак, під час переломного моменту на місці одного з таких клубів ми вже
мали цей інституційний спільний осередок – Муніципальний клуб культури, який
невдовзі назвали Осередком культури. До 1991 року він знаходився в частині торгового
павільйону на вулиці Вольності, 2.
 
ОК не мав великих приміщень, але молодь охоче проводила там час творчо. Про це
свідчать збережені в літописі чорно-білі світлини, власноруч виготовлені химерні
плакати, що інформують про виставки, ініціативи, громадську діяльність та зустрічі із
запрошеними художниками.
 
Мистецька частина проходила тоді під егідою Galeria ZET, яка паралельно виконувала
свою програму.
 
Проривною інвестицією 1990-х стало будівництво нового будинку культури. На
новому місці, за адресою вул. Літерацька 20, Осередок культури проводив діяльність у
1991-2008 роках. Багато мешканців досі з ностальгією згадують той період. Він
асоціюється з інтимним місцем зустрічі та діяльності для багатьох активних спільнот, і,
перш за все, з молодістю багатьох із нас. Однак це не був великий об’єкт.
У новому тисячолітті (коли ми вже заспокоїлися, що кінця світу не буде) у місто були
вкладені великі інвестиції. Здавалося б, не пов’язані з Осередком, вони мали для нього
велике значення в майбутньому. У країні відбувалася освітня реформа, у зв’язку з якою
в Зельонці прийняли сміливе стратегічне рішення побудувати нову, на ті часи, дуже
сучасну і вражаючу будівлю гімназії. До складу закладу входить великий спортивний
зал та аудиторія. Поруч, за адресою вул. Дженнікарська збудували велику спортивну
споруду – міський стадіон.
 
Така інфраструктура на той час не була звичним благом, нам було чим похвалитися в
районі.
 
У цей момент нашої малої-великої історії, з метою ефективного управління великими
спортивними спорудами та використання нових приміщень тодішньої молодшої школи
для культурної діяльності, місцева влада створила Осередок культури і спорту в
Зельонці. З цього моменту ОКіС розміщувався в будинку на вул. Лукашинського 1/3 і
сфера його статутної діяльності розширилася до спорту. Наявність глядацького залу на
230 місць і спортивного залу з трибунами на 500 місць, а також зелених насаджень
навколо – ось ті переваги, які переважали в процесі змін і які згодом використовував
ОКіС у своїй діяльності.
 
Робота на новому місці мала свої переваги та недоліки, вона передбачала спільний
простір зі школою, спочатку середньою, потім початковою. На жаль, цього разу
проблемою стала відсутність маленьких кімнат для студій чи індивідуальних заходів.
І ось у 2022 році ОКіС зробив ще один поворот, скориставшись моментом появи нової
можливості. Щоб мати можливість розширювати пропозицію та розвиватися далі, ми
почали адаптувати колишню резиденцію Осередку знову для наших цілей. Тому
сьогодні ми можемо говорити про дві локації, де ми працюємо.
 
Директори Осередка:
Гражина Кшижак-Кшижановська (1986-1995)
Гжегож Дудзік (1995-1999)
Роберт Смодерек (1999-2022)
Адам Лісецький від 2022.