Współpraca

Zaproponuj zajęcia

Jeśli masz pomysł na zajęcia stałe i cykliczne w naszym OKiS-ie – napisz do nas: okis@zielonka.pl

Zróbmy coś razem!

Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły, razem możemy zorganizować wydarzenie lub zaangażować się w tworzenie wspólnej przestrzeni kulturalno-społecznej. Jeśli interesuje Cię współpraca z nami – umów się z nami na spotkanie lub napisz do nas: okis@zielonka.pl

Wynajmij przestrzeń

Jeśli szukasz miejsca na swoje działania – zapraszamy do nas!

Kontakt: Wojciech Szczapa
Tel. 22 771 90 70 (wew. 17)
w.szczapa@zielonka.pl

 

Sala widowiskowo-konferencyjna
Liczy 230 miejsc. Ma scenę o wymiarach 12,00×6,00×5,00 m, kabinę reżyserską oraz zaplecze wraz z garderobą dla artystów, ekran opuszczany elektronicznie. System elektroakustyczny i oświetleniowy umożliwia realizację imprez artystycznych różnego rodzaju: muzycznych, teatralnych oraz projekcji i konferencji w wykorzystaniem projektora.


Miejska Hala Sportowa w Zielonce
Płyta boiska o wymiarach 44,60×25,00 m. Wysokość hali nad polem gry w najniższym punkcie: 8,45 m. Widownia: 526 miejsc. Płytę można podzielić na trzy równe części za pomocą kurtyn, tworzac pełnowymiarowe boiska do koszykówki lub siatkówki. Zaplecze sanitarne: 7 przebieralni z natryskami (w tym dla niepełnosprawnych), pokój sędziowski, szatnia główna. Obsłudze imprez i widowni służą: kabiny komentatorskie, elektroniczna tablica wyników oraz system elektroakustyczny, umożliwiający nagłośnienie płyty boiska, widowni, przebieralni oraz korytarzy z wejściem głównym do kompleksu sportowego. Boisko wyposażone jest w opuszczane kosze. Miejsce przystosowane jest do udziału osób z niepełnosprawnościami (winda, podjazdy, WC, przebieralnia).


Sala aerobic
Powierzchnia 127 m2; wyposażona w lustra, poręcze do ćwiczeń, system nagłośnieniowy. Istnieje możliwość wykorzystania sali do organizacji balów dla dzieci oraz małych konferencji.


Stadion piłkarski
Obiekt ze sztuczną nawierzchnią, oświetlony, wyposażony w małe odkryte trybuny.
Lokalizacja: ul. Dziennikarska.

 

Specyfikacja obiektów z wyposażeniem zawarte w cenniku

Read English

Suggest classes
If you have an idea for repetitive and regular classes in our Center of Culture and Sport - write to us: okis@zielonka.pl
 
Let's do something together!
We are open to your ideas. Together we can organize an event or get involved in creating a common cultural and social space. If you are interested in cooperation with us - make an appointment or write to us: okis@zielonka.pl
 
Rent space
If you are looking for a place for your activities - come and visit us!
 
Contact: Wojciech Schapa
Tel. 22 771 90 70 (ext. 17)
w.szczapa@zielonka.pl
 
Event and conference hall
It has 230 seats. There are a stage measuring 12×6×5 m, a director's cabin and a back room with a
dressing room for artists, an electronically lowered screen. The electro-acoustic and lighting system
make it possible to organize various types of events: music, theater and conferences with the use of
projector.
 
Municipal Sport Hall in Zielonka
The playing field is 44.6×25 m. The height of the hall above the playing field at the lowest point is
8.45 m. Auditorium: 526 seats. The field can be divided into three equal parts with curtains, creating
full-size basketball or volleyball courts. Sanitary facilities: 7 changing rooms with showers (including
ones for the disabled people), referee's room, main cloakroom. Events and audiences are served by:
commentator booths, an electronic scoreboard and an electro-acoustic system that provides sound
reinforcement of the pitch, audience, changing rooms and corridors with the main entrance to the
sport complex. The pitch is equipped with lowered baskets. The place is adapted to the participation
of people with disabilities (elevator, ramps, toilet, changing room).
 
Hall for aerobics
Area 127 m2; equipped with mirrors, exercise rails, sound system. It is possible to use it as a room for
child balls and small conferences.
 
Football stadium
Facility with artificial turf, illumination, equipped with small open stands.
Location: Dziennikarska street
 
Specification of facilities with equipment is included in the price list

Читай українською мовою

Запропонуй заняття
Якщо маєш ідею стосовно сталих або періодичних занять на базі нашого ОКіСу – напиши нам: okis@zielonka.pl
 
Зробімо щось разом!
Ми вілкриті до Ваших ідей. Разом ми можемо організувати захід або долучитися до створення спільного культурного та соціального простору. Якщо тебе цікавить співпраця з нами – домовся з нами про зустріч або напиши нам: okis@zielonka.pl
 
Оренда приміщення
Якщо шукаєш місце для своєї праці – запрошуємо до нас!
Контакт: Войцех Щапа
Тел. 22 771 90 70 (дод. 17)
w.szczapa@zielonka.pl
 
Кімната для проведення заходів і конференцій
Містить 230 місць для сидіння, сцену 12 х 6 х 5 м., режисерську кабіну, підсобку з
гримеркою для артистів, екран, який опускається автоматично. Електроакустична та
світлова системи дозволяють організовувати різноманітні мистецькі заходи: музичні,
театральні, презентації чи конференції з використанням проектора.
 
Міський спортивний зал в Зельонці
Ігрове поле 44,6 х 25 м. Висота залу над ігровим полем у найнижчій точці – 8,45 м.
Глядацький зал – 526 місць. Поле можна розділити на три рівні зони за допомогою
штор, створюючи повнорозмірні баскетбольні або волейбольні майданчики. Санітарно-
побутові приміщення: 7 роздягалень з душовими (в тому числі для інвалідів),
суддівська кімната, основна гардеробна. Для обслуговування аудиторії та заходів
використовуються: коментаторські кабіни, електронне табло та електроакустична
система, що забезпечує озвучення поля, аудиторії, роздягалень та коридорів з головним
входом до спортивного комплексу. Майданчик обладнаний опущеними кошиками.
Місце пристосоване до участі людей з обмеженими можливостями (ліфт, пандуси,
туалет, роздягальня).
 
Зал аеробіки
Зал площею 127 м2 обладнаний дзеркалами, тренажерами, звуковою системою. Є
можливість використовувати приміщення для організації дитячих балів та невеликих
конференцій.
 
Футбольний стадіон
 
Споруда зі штучним покриттям, освітлена, обладнана невеликими відкритими
трибунами.
Розташування: вул. Дженнікарська.
Специфікацію приміщень з обладнанням можна знайти у прайс-листі.