Projekty

Cyfrowa
rewolucja

W roku 20022 i 2023 realizujemy projekt pt. „Rewolucja cyfrowa w Zielonce”. OKiS pozyskał dotację w wysokości 137 tys. zł na rozwój instytucji w ramach programu grantowego "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury". Projekt przewiduje zakup sprzętu do stworzenia studia nagrań oraz cyfrowego studia wideo. Tu będziemy mogli proponować udział w ciekawych warsztatach, np.: podcastowych, tworzenia słuchowisk, dubbingowania, tworzenia muzyki, videoblogów, czy animacji komputerowych. Sprzęt umożliwi nam również realizowanie jakościowych transmisji online-owych. W ramach zwiększania dostępności naszej oferty przewidzieliśmy również zakup pętli indukcyjnych dla osób z dysfunkcją słuchu.

 

Projekt "Konwersja cyfrowa domów kultury" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Pętla indukcyjna

Ważne! Dobra wiadomość dla osób z dysfunkcjami słuchu i noszącymi aparaty słuchowe! W ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” zakupiliśmy pętle indukcyjne, dzięki którym odbiór dźwięku podczas wydarzeń w OKiS będzie dla Państwa bardziej komfortowy

 

Każdy, kto chce podczas wydarzenia skorzystać z pętli indukcyjnej musi jedynie zwrócić się do nas przed samą imprezą, aby wypożyczyć dedykowany pętli odbiornik. Pętle mogą służyć nie tylko osobom z aparatami słuchowymi, ale także tym, którzy takich aparatów nie mają, ale dla których z powodu wady słuchu ułatwieniem jest słuchanie przez słuchawki.

 

Wskazówka techniczna: w aparacie słuchowym musi zostać włączony program do korzystania z cewki indukcyjnej. Poprzez zakup pętli OKiS dostosowuje działania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Do usłyszenia!

Literacka 20 gotowa!

Od grudnia 2023 roku Mieszkańcy Zielonki uczestniczą w zajęciach OKiS w nowo wyremontowanych pomieszczeniach filii przy ulicy Literackiej 20. Znalazły się tak takie pracownie jak: studio nagrań, sala zajęć cyfrowych, duża sala wielofunkcyjna. Modernizacją objęte zostały wszystkie trzy kondygnacje OKiS-owego skrzydła budynku. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 300 000 zł. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie w wysokości 150 000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023".

Zielonka dla
początkujących

Wiosną i jesienią zapraszamy na wspólne spacery tematyczne po mieście. To propozycja dla tych, którzy są ciekawi Zielonki, lubią wypoczywać aktywnie, integrować się z sąsiadami i prowadzić zajmujące rozmowy o wszystkim. Liczymy szczególnie na nowych mieszkańców, pragnących poznać to miejsce. „Wyruszamy w miasto” raz w miesiącu w okresie od marca do czerwca i od września do listopada.

Oferta kulturalna i sportowa w opinii mieszkańców Zielonki

W 2022 roku, w okresie letnim postanowiliśmy się zmierzyć z Waszymi opiniami na temat kultury i sportu w Zielonce. Dotarliśmy do Was różnymi ścieżkami: przeprowadziliśmy ankiety internetowe, sondy uliczne, warsztaty i stworzyliśmy tablicę interaktywną. Wszystko po to, aby poznać odpowiedzi na wiele różnych pytań. Większości z nich dotyczyły oferty kulturalnej i oferty sportowej OKiS, zarówno aktualnej, ale też przyszłej.

 

Dziś prezentujemy podsumowanie tej krótkiej i efektywnej diagnozy. Jeśli jesteście ciekawi kogo znanego chciałaby zaprosić nasza społeczność do Zielonki to zapraszamy do zapoznania się z poniższą diagnozą. Ponadto dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu – dzięki Wam lepiej poznaliśmy potrzeby mieszkańców. Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom.

Niedziela na sportowo

„Niedziela na sportowo” to taki dzień w OKiS raz w miesiącu, kiedy można do nas przyjść indywidualnie, rodzinnie lub w koleżeńskich grupach aby pograć w piłkę - koszykówkę, siatkówkę, tenisa stołowego czy inne dyscypliny sportu. W godzinach 16:00 - 19:00 a sali aerobik można pograć w ping-ponga (trzy stoły), a w hali sportowej w koszykówkę, siatkówkę lub badmintona! Sprzęt do gry w ping-ponga, kosza i siatkówki zapewnia OKiS, a do badmintona WWL Badminton Club.

Wstęp wolny.

Read English

Digital revolution
We have been working on the project “Digital Revolution in Zielonka” during 2022 - 2023. As a part of
the "Digital Conversion of Houses of Culture" grant program Center of Culture and Sport obtained the
financing for institution development in the amount of 137 000 PLN. The project finances the purchase
of equipment in order to create a recording studio and a digital video studio. With this we will be able
to offer participation in interesting workshops, e.g. podcasting, creating radio plays, dubbing, creating
music, videoblogs or computer animations. The equipment will also make it possible for us to carry out
high-quality online broadcasts. As part of the availability increasing offer, we have also planned the
purchase of induction loops for people with hearing impairments.
Project “Digital Conversion of Houses of Culture” is funded by the European Union as a part of action
3.2. “Innovative solution of digital elicitation” of the third priority Axis “Digital literacy of citizens” of the
Digital Poland Operational Programme during 2014 – 2020 period.
 
Induction loop
Important! Good news for people with hearing impairments and for those, who are wearing hearing
aids! As part of the project Digital Conversion of Cultural Centers, financed by the European Union
under measure 3.2. "Innovative solutions for digital activation" we have purchased induction loops,
which makes sound reception during events in the Center of Culture and Sport more comfortable for
you.
Anyone, who wants to use an induction loop during an event, only needs to contact us before the
event to rent a loop receiver. Loops can be used not only by people with hearing aids, but also by
those, who do not have such devices, but for whom listening through headphones is easier due to
hearing impairment.
Tech tip: The hearing aid program must be turned on to use the telecoil. By purchasing the loop,
the Center of Culture and Sport adapts its activities to the needs of people with disabilities.
Speak soon!
 
Zielonka for new-joiners
We invite you to the group theme-based walks around the city in spring and autumn. This is an offer
for those, who are curious about Zielonka, like to spend time actively, integrate with their neighbors
and have interesting conversations about everything. We especially count on new residents, who
want to get to know this place. "We're going out around the town" once a month from March to June
and from September to November.
 
Sport Sunday
"Sport Sunday" is a day at the Center of Culture and Sport once a month, when you can come to us
individually, as a family or in a group of friends to play football, basketball, volleyball, table tennis or
other sports. You can play ping-pong (three tables) in the aerobics room from 16:00 till 19:00, and
you can play basketball, volleyball or badminton in the sport hall! Equipment for ping-pong,
basketball and volleyball is provided by the Center of Culture and Sport, and by WWL Badminton Club
for badminton.
​Entrance is free.

Читай українською мовою

Цифрова революція
Упродовж 2022-2023 років ми реалізуємо проект “Цифрова революція в Зельонці”. ОКіС отримав
фінансування у розмірі 137 тис. злотих на розвиток закладу в рамках грантової програми
“Цифрова конверсія громадських центрів”. Проект передбачає придбання обладнання для
створення студії звукозапису та цифрової відеостудії. Тут ми зможемо запропонувати участь у
цікавих майстер-класах, наприклад, подкастинг, створення радіоп’єс, дубляж, створення музики,
відеоблогів чи комп’ютерної анімації. Обладнання також дозволить проводити якісні онлайн-
трансляції. В рамках підвищення доступності нашої пропозиції ми також запланували придбання
індукційних петель для людей з вадами слуху.
Проект “Цифрова конверсія громадських центрів” фінансується коштами Європейського
Союзу в рамках завдання 3.2. “Інноваційні рішення стосовно цифрового розвитку”, а саме
третього пріоритетного напрямку “Цифрова грамотність населення” Операційної Програми
Цифрова Польща періоду 2014-2020 рр.
 
Індукційна петля
Увага! Гарна новина для людей з вадами слуху і тих, хто носить слухові апарати! В рамках
проекту Цифрова конверсія громадських центрів, профінансованого коштами Європейського
Союзу в рамках завдання 3.2. “Інноваційні рішення стосовно цифрового розвитку”, ми закупили
індукційні петлі, завдяки яким сприйняття звуку під час заходів в ОКіС буде для панства більш
комфортним.
 
Кожен, хто під час заходу хоче скористатися індукційною петлею повинен лише звернутися до
нас перед заходом, щоб орендувати спеціальний шлейфовий приймач. Петля може бути
корисною не тільки особам зі слуховими апаратами, а й також тим, хто таких апаратів не має,
але використовує навушники, щоб полегшити сприйняття звуків.
Технічна порада: увімкніть відповідну програму у своєму слуховому апараті, аби ви могли
скористатися передавачем. Купуючи петлю, «ОКіС» адаптує свою діяльність до потреб людей з
обмеженими можливостями.
Почуємось найближчим часом!
 
Зельонка для початківців
Навесні та восени запрошуємо на спільні прогулянки місцевістю. Це пропозиція для тих, хто
зацікавлений Зельонкою, любить активно відпочивати, знайомитися ближче з сусідами та вести
палкі бесіди про все. Особливо розраховуємо на нових мешканців, які хочуть пізнати це місце.
«Вирушаємо містом» раз на місяць в період з березня по червень і з вересня по листопад.
Спортивна неділя
«Спортивна неділя» - то такий день в ОКіС раз на місяць, коли можна до нас прийти:
індивідуально, родиною або групою друзів, щоб пограти у футбол, баскетбол, волейбол,
настільний теніс або інший вид спорту. В залі аеробіки можна пограти в пінг-понг (три столи) з
16:00 до 19:00, а в спортивному залі в баскетбол, волейбол або бадмінтон! Інвентар для гри в
пінг-понг, баскетбол і волейбол надає ОКіС, а для бадмінтона – Клуб Бадмінтона
WWL. Вхід безкоштовний.