Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted by on Lut 15, 2018

Zapytanie ofertowe w sprawie ratowników wodnych

Zapytanie ofertowe w sprawie ratowników wodnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot.: zapewnienie opieki ratowników wodnych na kąpielisku  w Zielonce na terenie „Glinianek” posiadających zgodę  Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydanego na podstawie art. 12ust.1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
Numer sprawy:

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce
 2. Łukasińskiego 1/3.

05-220 Zielonka
tel. 22 771 90 70

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru ratowników wodnych na kąpielisku w Zielonce na terenie Glinianek

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 2. a)    Pełnienie nadzoru na kąpielisku przez 2 ratowników wodnych, od poniedziałku do piątku, a w weekendy i święta 3 ratowników.
  b Kąpielisko będzie chronione codziennie w okresie od 23.06.2018r. do 02.09.2018r. w godzinach od 09.30 do 18.30 niezależnie od warunków pogodowych / w tym od 10.00 – 18.00 na kąpielisku, pozostały czas to przygotowanie i sprzątnięcie sprzętu z kąpieliska /.
 3. c)    Zapewnić stałą obsadę ratowników wodnych, w przypadkach losowych ewentualne zastępstwa należy uzgadniać z Zamawiającym.
  d) Łączny czas pracy ratowników wodnych w okresie sezonu wyniesie

– praca codzienna 72 dni x 9h x 2 ratowników = 1296h.

– praca w weekendy i święta 23 dni x 9h = 207h
– przygotowanie przed sezonem i demontaż po, kąpieliska – 10h.

 1. e)    Wszyscy ratownicy powinni posiadać uprawnienia minimum w stopniu Ratownika Wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18.08.2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem obowiązków ratownika, własny strój ratownika (tj. koszulka, spodenki i czapka w kolorze czerwonym lub pomarańczowym)
 2. f)    Do podstawowych obowiązków ratowników należy zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z kąpieliska i plaży w tym w szczególności:
  stała obserwacja kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej;
  •    kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się;
  •    kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać;
  •    wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych;
  •    sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych przekroczeń obowiązującego Regulaminu kąpieliska oraz w razie potrzeby np.: nadchodzącej burzy;
  •    reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska;
  •    wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji;
  •    codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby – przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych obszarów z używalności;
  •    oczyszczanie powierzchni dna obszaru kąpieliska z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek;
  •    w razie konieczności oczyszczanie kąpieliska z roślin wodnych (w tym zachowanie należytej czystości linii brzegowej kąpieliska);
  •    bieżące prowadzenie Dziennika Pracy;
  •    utrzymywanie stałej łączności z pracownikiem Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce (składanie meldunków o rozpoczęciu i zakończeniu dyżuru, wypadkach i innych zagrożeniach),
  •    udzielanie 1-szej pomocy przed medycznej (w oparciu o udostępniony sprzęt 1-szej pomocy i apteczkę);
  •    prowadzenie Rejestru Zdarzeń (wypadków);
  •    dbanie o powierzony sprzęt ratunkowy oraz zabezpieczanie go przed ewentualnym zniszczeniem.
  a)    Organizację kąpieliska, badania wody, wyposażenie w wymagany sprzęt ratunkowy oraz inne urządzenia wymagane przepisami prawa zapewnia Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce.
  b)    Wyznaczenie (i likwidacja po zakończonym sezonie) granic kąpieliska, stref dla umiejących i nie umiejących pływać wykonają ratownicy wodni ze sprzętu dostarczonego przez Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce, w uzgodnieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za funkcjonowanie kąpieliska.
  1.    W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy niezbędne informację i dane w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
  4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  5.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

  II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 23.06.2018r. do 02.09.2018r.
  IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  Oferta powinna być:
  – opatrzona pieczątką firmową lub pełnymi danymi osoby fizycznej,
  – posiadać datę sporządzenia,
  – zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  – podpisana czytelnie przez wykonawcę.

  III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, internetu lub też dostarczona osobiście na adres: Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce ul. Łukasińskiego 1/3, 05-220 Zielonka do dnia 16 kwietnia 2018r.
  2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 20.04.2018r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego.
  3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

 

 1. OCENA OFERT
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1 – Cena 100%

  V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty, fax-em lub na podany adres e-mailowy.

  VI. DODATKOWE INFORMACJE
  Dodatkowych informacji udziela Lucyna Bereza pod numerem telefonu 22 771 90 71 lub adresem e-mail:l.bereza@zielonka.pl.