Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted by on Cze 21, 2018

Letnie kąpiele na Gliniankach

Letnie kąpiele na Gliniankach

W sobotę 23 czerwca rozpoczynamy sezon kąpielowy na Gliniankach w Zielonce. Ratownicy wodni będą dyżurować od 23 czerwca do 2 września 2018 r. w godzinach od 10.00 do 18.00.

Tak jak w latach ubiegłych, na terenie Glinianek zostanie wyznaczone miejsce przeznaczone do kąpieli. Pracować będą przy nim ratownicy wodni, których zapewnia Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce.

W trakcie sezonu będą przeprowadzane regularne badania zdatności wody do kąpieli.

Kąpiele na Gliniankach możliwe są tylko na obszarze do tego wyznaczonym. Na pozostałym obszarze akwenów pływanie jest zabronione. Glinianki są miejscem niebezpiecznym, w poprzednich latach zdarzały się tu utonięcia, dlatego bardzo prosimy o stosowanie się do zakazów.

Tak jak co roku na Gliniankach będą pojawiać się częściej niż zwykle patrole policyjne. Zakłócenia porządku można zgłaszać po numerem telefonu: 997 lub bezpośrednio na numer komisariatu w Zielonce: 22 781 01 13.

OBOWIĄZUJĄCY REGULAMIN GLINIANEK

Regulamin korzystania z terenu Glinianek, będących częścią Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich przebywających osób na terenie Glinianek wprowadza się następujące zasady:

1) teren Glinianek służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych.
2) na obszarze Glinianek obowiązuje zakaz:
a) zaśmiecania terenu oraz  zanieczyszczania wody w stawach,
b) niszczenia, wycinania lub uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu,
c) niszczenia oraz przestawiania koszy, tablic  i innych urządzeń,
d) spożywania napojów alkoholowych poza miejscami wyznaczonymi,
e) przebywania osób w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających,
f) pozostawiania palących się przedmiotów oraz palenia ognisk i użytkowania grilla w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
g)jeżdżenia rowerami w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników,  h)hałasowania, a także używania sprzętu nagłaśniającego,
i) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca, oraz  pozostawiania psich odchodów na trawie i ścieżkach (psie odchody należy wrzucać do koszy),
j) handlu i usług bez zezwolenia Burmistrza Miasta Zielonka,
k) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,
l) umieszczania bez zgody właściciela obiektu tablic, napisów oraz ogłoszeń,
ł) płoszenia, ścigania, chwytania oraz zabijania zwierząt,
m) wjazdu do parku pojazdami silnikowymi (zakaz nie dotyczy wózków inwalidzkich i pojazdów specjalnych – Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, służby miejskie lub inne pojazdy posiadające upoważnienie do wjazdu wydane przez Urząd Miasta Zielonka);
n) używania jednostek pływających z napędem spalinowym na zbiornikach wodnych Glinianek.
o) przebywania i połowu ryb na terenie wyspy, będącej ostoją dzikiego ptactwa
3) osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli zobowiązane są do przestrzegania jego regulaminu oraz stosowania się do poleceń ratowników.
4) osoby kąpiące się poza wyznaczonym miejscem wykorzystywanym do kąpieli robią to na własną odpowiedzialność.
5) osobom wędkującym zabrania się budowania pomostów bez zgody właściciela terenu – gminy Zielonka.
6) organizowanie imprez masowych jest dopuszczalne jedynie za zgodą i na warunkach uzgodnionych z Burmistrzem Miasta Zielonka.
6a) rozpalanie ognisk oraz użytkowanie grilla dozwolone są tylko w oznakowanych, specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach.
7) naruszenie postanowień regulaminu podlega karze wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.