Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted by on Wrz 4, 2019

Bieg Gliniankowa Pętla

Kiedy:
Październik 5, 2019@11:00 – 12:00
2019-10-05T11:00:00+02:00
2019-10-05T12:00:00+02:00

Miłośników biegania zapraszamy na kolejną edycję imprezy biegowej „Gliniankowa Pętla”. Wydarzenie w tym roku odbędzie się w sobotę 5 października 2019 r. na Gliniankach w Zielonce.  

GLINIANKOWA PĘTLA 2019
R E G U L A M I N

CEL IMPREZY
Upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji fizycznej oraz rozwijanie czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.

ORGANIZATOR
Bogdan Krysiński, Urząd Miasta Zielonka, Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce

TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się w dniu 05.10.2019 r. (sobota) o godz. 11:00 na terenie Glinianek
w Zielonce.
Start i meta zlokalizowane są na plaży trawiastej przy parkingu (obok ul. Spacerowej)

TRASA BIEGU
Trasa biegu ma długość ok.1600 m. Prowadzi nieutwardzoną ścieżką wokół Glinianek.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w zawodach mogą wziąć osoby dorosłe oraz dzieci urodzone w roku 2012
i starsze (z wyłączeniem kategorii rodzinnej, w której mogą wziąć udział dzieci młodsze).
2. W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać ważną legitymację szkolną lub dokument tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia).
3. Zawodnik nie wnosi opłaty wpisowej.
4. Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie. W przypadku braku badań Zawodnik musi złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność. Podpisując oświadczenie zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. W imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Oświadczenia znajdują się na stronie internetowej okis.zielonka.pl oraz zielonka.pl, jak również będą dostępne w biurze zawodów w dniu biegu .

ZGŁOSZENIA
Zawody są ogólnodostępne. Biuro zawodów mieści się na plaży trawiastej przy gliniankach. Zapisy odbywać się będą od godz. 9:30 – 10:50 w miejscu zawodów.

KATEGORIE
Wyróżnia się trzy, niżej podane kategorie (podano przedziały roku urodzenia):

Mężczyźni Kobiety Rodzinna

MD 2012 – 2007 KD 2012 – 2007 R osoba pełnoletnia + dziecko
M1 2006 – 1994 K1 2006 – 1994 urodzone w roku 2013 lub młodsze
M2 1993 – 1974 K2 1993 – 1974
M3 1973 i starsi K3 1973 i starsze

W kategorii Rodzinnej oznaczonej literą „R” startuje zespół rodzinny składający się
z pełnoletniego członka rodziny (minimum jednego) oraz dziecka (minimum jednego), urodzonego w roku 2013 lub młodszego. Każda rodzina może wystawić tylko jeden zespół. Zespół ten musi razem wystartować i razem wbiec na linię mety biegu (liczy się czas ostatniego zawodnika z rodziny).

PROGRAM ZAWODÓW
· od 9:30 do 10:50 – przyjmowanie zgłoszeń i oznakowywanie zawodników numerami
startowymi
· ok. 11:00 – start pierwszego zawodnika
· ok. 12:40 – dekoracja trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
· ok. 13:00 – zakończenie zawodów

ZASADY BIEGU
Zawodnicy startują indywidualnie co 30 sekund.

NAGRODY
W klasyfikacji generalnej (tzw. OPEN) trzech najlepszych zawodników otrzyma puchar,
medal i dyplom.
W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca I, II i III – zawodnik otrzymuje medal i dyplom. Pozostali zawodnicy otrzymują dyplom.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku złych warunków atmosferycznych bieg zostanie rozegrany w innym terminie.
2. Organizator zapewnia obsługę medyczną.
3. Organizator nie zapewnia zawodnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia: na życie, zdrowotnego, od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem zawodnika w zawodach oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4. Organizator zapewni możliwość przechowania rzeczy osobistych.
5. Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności.
6. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce.
7. Dane osobowe zawodników będą przetwarzane w celach przeprowadzania zawodów, wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania i rozliczenia nagród. Przetwarzanie obejmuje również publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia.
8. Interpretacja zapisów powyższego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych pozostaje w gestii Organizatorów.
9. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez zawodnika (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), zostanie on zdyskwalifikowany.
10. W uzasadnionych przypadkach Organizator może nie dopuścić zawodnika do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie (np. niestosowne zachowanie, względy zdrowotne).
11. Uczestnicy zawodów, którzy nie odebrali dyplomów w biurze zawodów mogą odebrać je w Urzędzie Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 pok.110 (tel. 22 761 39 51).
12. Wyniki zawodów zostaną zamieszczone na stronie internetowej okis.zielonka.pl oraz zielonka.pl w okresie do 7 dni od daty zawodów.

ORGANIZATOR

Skip to content