Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted by on Wrz 26, 2018

Gliniankowa Pętla

Gliniankowa Pętla

Kiedy:
Październik 6, 2018@07:00 – 10:00
2018-10-06T07:00:00+00:00
2018-10-06T10:00:00+00:00

gp2018

GLINIANKOWA PĘTLA 2018 R E G U L A M I N

CEL IMPREZY

Upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji fizycznej,

Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.

ORGANIZATOR

Bogdan Krysiński (radny), Urząd Miasta Zielonka, Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce,

TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 06.10.2018 r. (sobota) o godz. 11:00 na terenie Glinianek w Zielonce.

Start i meta jest zlokalizowana na plaży trawiastej przy parkingu (obok ul. Spacerowej)

TRASA BIEGU

Trasa biegu ma długość ok.1600 m. Prowadzi nieutwardzoną ścieżką wokół Glinianek.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Udział w zawodach mogą wziąć osoby dorosłe oraz dzieci urodzone w roku 2011 i starsze
  (z wyłączeniem kategorii rodzinnej).
 2. W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać się ważną legitymacją.

szkolną lub dokumentem tożsamości (zdjęcie i data urodzenia).

 1. Zawodnik nie wnosi opłaty wpisowej.
 2. Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie. W przypadku braku badań

Zawodnik musi złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału

w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność. Podpisując oświadczenie zawodnik

zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach

imprezy. W imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Oświadczenia znajdują się na stronie internetowej okis.zielonka.pl oraz zielonka.pl, oraz będą dostępne w biurze zawodów w dniu biegu .

ZGŁOSZENIA

Zawody są ogólnodostępne. Biuro zawodów mieści się na parkingu przy gliniankach.

Zapisy odbywać się będą od godz. 9:30 – 10:50 w miejscu zawodów.

KATEGORIE

Wyróżnia się trzy, niżej podane kategorie (podano przedziały roku urodzenia):

Mężczyźni                                 Kobiety                                     Rodzinna

MD  2011 –  2006                   KD   2011 – 2006               R  osoba pełnoletnia + dziecko

M1   2005 – 1993                    K1   2005 – 1993            urodzone w roku 2012 lub młodsze

M2   1992 – 1973                    K2   1992 – 1973

M3   1972 i starsi                    K3   1972 i starsze

W kategorii Rodzinnej oznaczonej literą „R” startuje zespół rodzinny składający się z pełnoletniego członka rodziny (minimum jednego) oraz dziecka (minimum jednego), urodzonego w roku 2012 lub młodszego. Każda rodzina może wystawić tylko jeden zespół. Zespół ten musi razem wystartować i razem wbiec na linię mety biegu (liczy się czas dziecka).

PROGRAM ZAWODÓW

 • od 9:30 do 10:50 – przyjmowanie zgłoszeń i oznakowywanie zawodników numerami

startowymi

 • ok. 11:00 – start pierwszego zawodnika
 • ok. 12:40 – dekoracja trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
 • ok. 13:00 – zakończenie zawodów

ZASADY BIEGU

Zawodnicy startują indywidualnie co 60 sekund.

NAGRODY

W klasyfikacji generalnej (tzw. OPEN) trzech najlepszych zawodników otrzyma puchar,
medal i dyplom.

W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca I, II i III – zawodnik otrzymuje medal i dyplom.

Pozostali zawodnicy otrzymują dyplom.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku złych warunków atmosferycznych biegi zostaną rozegrane w innym terminie.
 2. Organizator zapewnia obsługę medyczną.
 3. Organizator nie zapewnia zawodnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,

zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,

śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem

zawodnika w zawodach oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności

 1. Organizator zapewni możliwość przechowania rzeczy osobistych.
 2. Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi

odpowiedzialności.

 1. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych           osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy           95/46/WE. Administratorem danych osobowych jest OKiS w Zielonce.

 1. Dane osobowe zawodników będą przetwarzane w celach przeprowadzania zawodów,

wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania i rozliczenia nagród. Przetwarzanie obejmuje

również publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia, szkoły , do

której uczęszcza, nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

 1. Interpretacja zapisów powyższego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych będzie

dokonywana tylko przez organizatorów.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez zawodnika

(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), zostanie on zdyskwalifikowany.

 1. W uzasadnionych przypadkach Organizator może nie dopuścić zawodnika do biegu lub

nie pozwolić na jego kontynuowanie (np. niestosowne zachowanie, względy zdrowotne).

 1. Uczestnicy zawodów, którzy nie odebrali dyplomów w biurze zawodów mogą odebrać

dyplomy w Urzędzie Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 pok.110 (tel. 22  761 39 51).

 1. Wyniki zawodów zostaną zamieszczone na stronie internetowej okis.zielonka.pl oraz

zielonka.pl w okresie do 5 dni od daty zawodów.

ORGANIZATOR

Skip to content