Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted by on Kwi 11, 2019

Otwieramy wypożyczalnię rowerów

Otwieramy wypożyczalnię rowerów

Rozpoczęliśmy sezon rowerowy. Wraz z nim w Ośrodku Kultury i Sportu otwieramy po przerwie zimowej miejską wypożyczalnię rowerów.
Bezpłatna wypożyczalnia rowerów funkcjonuje 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Pojazdy „parkują” przy wejściu do OKiS od strony ul. Słowackiego.

Rower można wypożyczyć:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
w godz. 10:00-16:00 w sekretariacie OKiS, wejście od strony szkoły;
w godz. 16:00-19:00 w recepcji OKiS, wejście od ul. Słowackiego;
W SOBOTY I NIEDZIELE
w godz. 9:00-19:00 w recepcji OKiS, wejście od ul. Słowackiego.

Rowery muszą zostać zwrócone w dniu wypożyczenia do godziny 21:00.

W OKRESIE WAKACYJNYM wypożyczalnia funkcjonuje wyłącznie w recepcji OKiS od strony ul. Słowackiego, w godzinach 10:-21:00.

Zanim wybierzemy się na przejażdżkę, wypełnić musimy kartę wypożyczenia. Dokumentem niezbędnym jest dowód osobisty.  Rowery przekazywane są wraz z łańcuchem zabezpieczającym.  Jednoślady zostały specjalnie oznakowane w komendzie stołecznej w ramach policyjnej akcji znakowania.
Dostępnych jest dziesięć rowerów typu miejskiego.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW MIEJSKICH
§ 1
1. Wypożyczalnia rowerów miejskich będzie czynna od 15 kwietnia do 15 października.
2. Wypożyczenie rowerów możliwe jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 19.00.
3. Rowery wypożyczane są maksymalnie na jeden dzień, tzn. muszą być zwrócone najpóźniej o godz. 21.00 w dniu, w którym zostały wypożyczone.
4. Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji rowerów.
5. Wypożyczanie rowerów jest bezpłatne.
6. Rowery udostępnia się w budynku Gminy Zielonka – Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce przy ul. Łukasińskiego 1/3.
7. Właścicielem rowerów jest Gmina Zielonka.
§ 2
1. Wypożyczający zobowiązuje się do:
a) korzystania z roweru wraz z wyposażeniem zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) w trakcie postoju przypinania roweru w sposób uniemożliwiający jego kradzież bez pokonania zamknięcia,
c) terminowego zwrotu roweru wraz z wyposażeniem w niepogorszonym stanie technicznym,
d) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia roweru lub jego wyposażenia z winy wypożyczającego,
e) zwrotu równowartości roweru lub jego wyposażenia w przypadku utraty na skutek kradzieży lub zgubienia.
2. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec właściciela rowerów z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.
3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach).
§ 3
1. Aby wypożyczyć rower, należy:
a) być osobą pełnoletnią,
b) wypełnić kartę wypożyczenia roweru, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
c) przedstawić osobie udostępniającej rower dokument tożsamości ze zdjęciem.
2. Udostępniający ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

§ 4

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych wypożyczającego jest Burmistrz Miasta Zielonka z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 05-220 Zielonka, nr telefonu 22 761 39 00, e-mail: um@zielonka.pI, strona internetowa www.zielonka.pl;
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się drogą e-mailową iod@zielonka.pl lub pisemnie na adres administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy na wypożyczenie rowerów na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
b) kontaktu telefonicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, tzn. wypełnienia pola „numer telefonu ”;
4. Odbiorcą danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce z siedzibą w Zielonce przy ul. Łukasińskiego 1/3 jako podmiot przetwarzający dane na zlecenie Administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez rok po wypożyczeniu roweru lub do czasu wycofania wyrażonej zgody (numer telefonu).
6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu kontaktu w dowolnym momencie i bez negatywnych konsekwencji,
c) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie numeru telefonu jest dobrowolne ale ułatwi kontakt w sprawie. Podanie pozostałych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy wypożyczenia roweru a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości wypożyczenia roweru.

 

 

Skip to content