Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Deklaracja Dostępności

Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce.

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-07-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • Brak audiodeskrypcji
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury nie mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Brak funkcji „fokus”, czyli domyślnego oznaczenia aktywnego linka czy pola formularza.
 • Linki nie otwierają się w tym samym oknie.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają alternatywnych opisów.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony osobom niepełnosprawnym zainstalowaliśmy specjalną wtyczkę o nazwie One Click Accessibility. Dzięki wtyczce, użytkownicy mogą:

 • zwiększyć tekst na stronie
 • przełączyć całą stronę na tryb skali szarości
 • podwyższyć kontrast
 • włączyć jasne tło
 • włączyć funkcję podkreślenia linków

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Sokołowski, michalsokolowski.okis@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 7819070 wew. 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich : https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

 • Budynek posiada przy wejściu głównym (od ulicy Łukasińskiego) podjazd, przeznaczony dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Niepełnosprawni mogą skorzystać z windy, którą mogą wjechać na I piętro – do sali widowiskowej oraz do hali sportowej.
 • Na parkingu dostępne są dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Na półpiętrze umiejscowiona jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (możliwy dojazd windą).
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu – po wcześniejszym umówieniu.
 • Umożliwiamy wstęp osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.
Skip to content